Best Pediatrician in Srinagar | Top 5 Child Specialist Doctors in Srinagar

List of the Best Pediatricians in Srinagar 2022

  • Dr. Ishaq Malik (Pediatrician) (Srinagar)
  • Dr. Haris Nazir Khan (Pediatrician) (Srinagar)
  • Dr. Muhammad Afzal Khan (Pediatrician) (Srinagar)
  • Dr. Rahid Rasool (Pediatrician) (Srinagar)

Dr. Ishaq Malik, MBBS, MD – Pediatrics

Address: Shifa Medical Center, Magarmal Bagh Rd, Shergarhi, Batmaloo, Srinagar, Jammu and Kashmir 190008

Contact: +911942473383

Timing: NA

Work Experience: 11 Years+ of experience

Dr. Haris Nazir Khan, MBBS, PGDCH, PGPN

Address: Shifa Medicare, play ground, LAL bazar molvi stop near, Srinagar, Jammu and Kashmir 190011

Contact: 7006105447

Timing: Mon-Sat (04:30 PM – 05:30 PM)

Work Experience: 6 Years+ of experience

Dr. Muhammad Afzal Khan, MBBS, MD

Address: Shifa Medical Center, Magarmal Bagh Rd, Shergarhi, Batmaloo, Srinagar, Jammu and Kashmir 190008

Contact: +911942473383

Timing: Mon-Sat (10:00 AM – 04:00 PM)

Work Experience: NA

Dr. Rahid Rasool, MBBS, MD

Address: Dr. Rahid Rasool, Masjid Bait-u-salam, HIG Colony, Bemina, Srinagar, Jammu and Kashmir 190018

Contact: 09906629005

Timing: Mon-Sat (05:30 PM – 07:00 PM)

Work Experience: NA